Misteri i gjashtë

Misteri i gjashtë

150 150 Valerio Perna

Misteri i gjashte

Book Cover: Misteri i gjashtë
Editions:PDF
ISBN: 9789995667603
DOI: 10.37199/b40002603

Ky botim përfshin eksperiencën profesionale të profesor Besnik Aliaj gjatë periudhës 1990-2007. Tema e trajtuar është përqëndruar tek instrumentat e administrimit të territorit dhe qeverisjes së mirë urbane në Shqipëri. Monografia përpiqet të ilustrojë se zgjidhja e krizës së territorit kërkon, që të sigurohen alternativa të ligjshme dhe të përballueshme, të cilat do t’i orientojnë qytetarët drejt zgjidhjeve të ligjshme

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: