Shkenca e Tokës – Vëllimi i Parë

Shkenca e Tokës – Vëllimi i Parë

150 150 Valerio Perna

Shkenca e Tokës - Vëllimi i Parë

Book Cover: Shkenca e Tokës - Vëllimi i Parë
Editions:PDF
ISBN: 978-9928-4054-1-8
DOI: 10.37199/b40002606

Libri përmbledh njohuritë kryesore për Tokën në kompleks (nën-në-mbi tokë) dhe dukuritë që ndodhin në të: për struk-turën e brendshme të Tokës, shkëmbinjtë dhe mineralet; për relievin dhe pellgun ujëmbledhës; për vetë tokën (dherat) si organizëm; mbulesa e tokës (bimore e shtazore) dhe përdorimi i tokës; pasuritë ujore, klima (temperatura, reshjet, era), rreziqet natyrore me origjinë të brendshme (tërmetet, vullkanet) dhe ato me origjinë të jashtme (gërryerjet, përmbytjet, zjarret, ndotjet etj.), si dhe masat për shmangien e këtyre rreziqeve.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: