Projektimi Antisizmik për Arkitektët

Projektimi Antisizmik për Arkitektët

150 150 admin

Projektimi Antisizmik për Arkitektët

Book Cover: Projektimi Antisizmik për Arkitektët
Editions:PDF
ISBN: 978-9928-4459-0-2
DOI: 10.37199/t40002603

Megjithëse në fund të çdo kapitulli janë dhënë referenca bibliografike, ky seksion përmbledh dy burime në gjuhën Angleze më domethënëse në lidhje me projektimin sizmik për arkitektët. Institucione dhe organizata, të cilat shpeshherë janë vetë-botuese, janë listuar, të pasuara gjithashtu nga libra të shtëpive botuese të mirënjohura. Këto lista përmbajnë burimet më të rëndësishme për arkitektët për sa i përket informacioneve në lidhje me sizmikën. Nën çdo institucion dhe organizatë të listuar më poshtë, komente
të shkurtra theksojnë materialin që mund të jetë më i përdorshëm për arkitektët. Shumica e materialit prej website-ve mund të shkarkohet falas. Çdo referencë libri është e shoqëruar me shënime për sa i përket veçorive që ai mund të ketë.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Cover Artists:
Tags: