Kërkime mbi Teknikagt Bashkëkohore Për Përforcimin

Kërkime mbi Teknikagt Bashkëkohore Për Përforcimin

150 150 Valerio Perna

Kërkime mbi Teknikagt Bashkëkohore Për Përforcimin

Book Cover: Kërkime mbi Teknikagt Bashkëkohore Për Përforcimin
Editions:PDF (Albanian)
ISBN: 978-9928-347-07-7
DOI: 10.37199/b40002614

Ndërtesat me muraturë zënë një vend të konsiderueshëm në ndërtimet e vendit tonë. Ato janë ndërtuar në periudha të ndryshme kohore por kryesisht përpara vitit 1990. Klasifikimi kryesor i ndërtësave në bazë të kohës së ndërtimit karakterizohet nga filozofia e kohës, karakteristikat dhe metodologjia, kodet prezente të projektimit, teknikat e ndërtimit dhe materialet e përdorura. Gjatë periudhës së shfrytëzimit të tyre ato kanë pësuar dëmtime të ndryshme për shkak: a) të ndryshimeve në përdorimin e strukturës; b) degradimit të strukturës; c) ngarkesave sizmike; d) fenomeneve të bazamentit; e) kushteve agresive atmosferike, korrozioni; f) ngjarjeve aksidentale; g) gabime në projektim e zbatim etj. Për këtë arsye një pjesë e konsiderueshme e këtyre strukturave nuk plotësojnë kërkesat e shfrytëzimit dhe kushteve të reja teknike, prandaj ato duhen vlerësuar dhe përforcuar.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: