Gjuha Pamore – Pjesa e Parë

Gjuha Pamore – Pjesa e Parë

150 150 Valerio Perna

Gjuha Pamore - Pjesa e Parë

Book Cover: Gjuha Pamore - Pjesa e Parë
Editions:PDF (Albanian)
ISBN: 978-9928-4054-0-1
DOI: 10.37199/b40002612

Një nga detyrat e gjuhës pamore është përcaktimi i njësive themelore si rajone tipologjike të grupuara në fusha forcash. Gjuha pamore, si gjuhë jo-verbale dhe si formë paraqitje dhe komunikimi ekziston qysh prej agut të historisë, por interesi për të mjerisht nuk është shoqëruar nga përpjekjet e mjaftueshme për të analizuar strukturën e brendshme në mënyrë sistematike.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: