Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion

Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion

150 150 Valerio Perna

Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion

Book Cover: Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion
Editions:PDF (Albanian)
DOI: 10.37199/t40002610
Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Translators:
Tags: