Planifikim dhe Strategji Finaciar Afatmesëm dhe Afatgjatë

Planifikim dhe Strategji Finaciar Afatmesëm dhe Afatgjatë

150 150 Valerio Perna

Planifikim dhe Strategji Finaciar Afatmesëm dhe Afatgjatë

Book Cover: Planifikim dhe Strategji Finaciar Afatmesëm dhe Afatgjatë
Editions:PDF (Albanian)
DOI: 10.37199/m40002603
Published:
Editors:
Tags: